ico

Zvani mums: +371 27050995

ico

Raksti mums: [email protected]

Chat on WhatsApp

Saistību atruna

diamond
diamond

Privātuma politika

 1. Vispārīgie nosacījumi
  1. SIA “DiamondTS” – Diamond Connected (turpmāk – Uzņēmums), vienotais reģistrācijas numurs 40103283820, apņemas ievērot pakalpojuma saņēmēja (turpmāk – Klients) tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību. Ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī ievākt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai. Lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku personu datu apstrādi, Pakalpojuma sniedzējs apņemas pēc iespējas precīzāk norādīt, kā ievadīt korekti savus datus.
 2. Privātuma politikas mērķi
  1. Šīs Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt Uzņēmuma klientiem normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā Uzņēmums iegūst, apstrādā un glabā Klientu personas datus.
 3. Datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta piekrišana sniegt savus personas datus un izmantot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un Uzņēmuma leģitīmo interešu ievērošana.
  2. Piekrītot Uzņēmuma personas datu privātuma politikai, Klients pilnvaro Uzņēmumu tā sniegtajos pakalpojuma ietvaros sazināties ar Klientu izmantojot Uzņēmuma mājaslapā sniegto kontaktinformāciju pakalpojuma veiksmīgai nodrošināšanai.
 4. Sniegtie personas dati
  1. Uzņēmumam tiesības lūgt Klientam norādīt un pēc tam glabāt:
   1. nepieciešamos personas datus veiksmīgai reģistrācijai uzņēmuma mājaslapā www.dcd.lv;
   2. nepieciešamos datus veiksmīgam sūtījuma piegādes nodrošinājumam;
   3. nepieciešamos datus rēķinu sagatavošanai un noformēšanai;
   4. nepieciešamos datus attiecībā uz Uzņēmuma mājaslapas apmeklējumu un citiem ar to izmantotajiem resursiem;
   5. nepieciešamos datus saistībā ar darījumiem, kas notiek starp Uzņēmumu un Klientu;
   6. Nepieciešamos datus uzņēmuma likumīgajiem sadarbības partneriem;
   7. Nepieciešamos datus veiksmīgai Uzņēmuma un Klienta komunikācijas nodrošināšanai;
   8. Uzņēmumam sniegtos, ar tā pakalpojumiem nesaistītos un informatīvos datus.
 5. Sīkdatnes
  1. Lai nodrošinātu augsta līmeņa klientu apkalpošanu un mājaslapas lietošanas pieredzi, Uzņēmums ir tiesīgs apkopot un glabāt datus par tā mājaslapas lietotāju, izmantojot sīkdatnes (“Cookies’’).
 6. Datu aizsardzība
  1. Personas dati tiek apstrādāti un glabāti, ņemot vērā datu konfeidencialitātes un drošības prasības, īstenojot atbilstošus tehniskus un orgnaizatoriskus apstrādes un glabāšanas pasākumus.
  2. Uzņēmums pilnveido un attīsta savu darbību, kā rezultātā pastāv iespēja, ka privātuma politika tiek periodiski grozīta un papildināta.
  3. Diamond Connected uzņēmuma grupā Personas dati tiek apstrādāti un glabāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) izvirzītajiem kritērijiem un citiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 7. Datu apstrādes nolūks:
  1. Klients pilnvaro Uzņēmumu pielietot sniegto personas datu infomāciju norādītajiem mērķiem:
  2. Klienta informēšanu saistībā ar Uzņēmuma pakalpojumiem un tā aktualitātēm;
  3. Uzņēmuma mājaslapas lietošanas pieredzes pilnveidošanai un attīstībai
  4. Komunikācijai saistībā ar Klienta sūtījumu statusa izmaiņām, t.sk. sūtījumu izsniegšanu un piegādi;
  5. Komunikācijai saistībā ar pakalpojuma piedāvājuma pieprasījumu;
  6. Klienta informēšanu saistībā ar Uzņēmuma aktuālo reklāmu un akciju plānu vai citiem informatīviem materiāliem un informācijai.
 8. Datu aizsardzība
  1. Uzņēmuma privātuma politika garantē klienta datu drošību un Uzņēmums nenodod Klienta datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas. Apakšpunkta izņēmums ir Klienta un Uzņēmuma atrunātu līgumsaistību izpildes ietvaros vai citu saprātīgu komercdarbību veikšanas nolūkā, nodrošinot trešo personu kapacitāti saglabāt Klienta datu konfidencialitāti un datu drošību normatīvo aktu kārtībā.
 9. Sniegto datu pareizība
  1. Uzņēmums apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz klientiem, tā sadarbības partneriem un citām trešajām personām, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pareizība
  2. Uzņēmuma mājaslapā www.dcd.lv var tikt uzrādītas saites uz sadarbības partneru mājaslapām. Uzņēmuma sadarbības partneriem ir savi mājaslapas lietošanas un privātuma politikas noteikumi. Uzņēmumam nav tiesību uzņemties atbildību par trešo pušu datu aizsardzību.
 10. Datu pieejamība
  1. Likumā noteiktā kārtībā Uzņēmumam ir pienākums izpaust trešajām personām Klienta personas datus un tā saistošo informāciju tiesībsargājošām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījuma saņemšanas gadījumā.
  2. Uzņēmums ir tiesīgs nodot Klienta personas datus sertificētam ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā ar mērķi atgūt zaudētos līdzekļus.
 11. Tiesības piekļūt datiem, tos labot un dzēst
  1. Nepieciešamības gadījumā Klientam ir tiesības iesniegt pieprasījumu papildināt, labot vai dzēst Uzņēmuma datu bāzē esošos attiecīgās personas datus ar nosacījumu, ka minētie dati vairs neatbildīs uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai un Klienta un Uzņēmumam līgumisko attiecību realizēšanai.
 12. Politikas grozījumi
  1. Uzņēmums ir tiesīgs papildināt un mainīt privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem, publicējot jauno versiju tīmekļa vietnē.